પ્રતિ શ્રી - મારો સામાન્ય પગાર ૮૩૨૫ છે. દર મહિને પી. એફ ૯૯૯ /- કપાય છે . પરંતુ ઍપ્રિલ-૨૦૧૯ નો પી.એફ ૧૮૦૦ /- કપાયા છે. તો તેમણે કયા નિયમ ના આધારે વધારે પી.એફ કાપ્યો છે ?
શું સુપ્રિમ કૉર્ટ નો નવો નિયમ આવ્યો છે? જો હા તો એ નિયમ વિશે મહિતી આપશો જી.
Your basic 8325
PF 12% 999
past your company pf deduction only your site (999) & Company contribution paid but now company both pf contribution deduction in your salary ,
pf law no any change but may be your company follow ctc system policy change.
Add Reply Start A New Discussion

Cite.Co - is a repository of information created by your industry peers and experienced seniors. Register Here and help by adding your inputs to this topic/query page.

Prime Sponsor: TALENTEDGE - Premium Professional Certification Courses for career growth from top institutes like IIM / XLRI direct to device (online digital learning)

About Us Advertise Contact Us
Privacy Policy Disclaimer Terms Of ServiceAll rights reserved @ 2019 Cite.Co™